Det du lurer på om gjeldsordning.

Gjeldsordning.org

Gjeldsforhandlinger

Hva menes med varig ute av stand til å betjene sine gjeldsforpliktelser?

For å få innvilget en gjeldsordning etter gjeldsordningsloven så er en av forutsetningene at skyldner skal være varig ute av stand til å betjene sine gjeldsforpliktelser. Dette fremgår av gjeldsordningsloven § 1-3. Men hva legges egentlig i dette kravet, hvilket tidsrom er det snakk som og hva må til for å oppfylle dette kriteriet?

Etter gjeldsordningsloven § 1-3 så «anses en skyldner som varig ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser når det må antas at vedkommende ikke er i stand til å innfri forpliktelsene fullt ut innen et for skyldneren rimelig tidsrom sett i forhold til forpliktelsenes art og omstendighetene ellers, eller uten urimelig oppofrelse».

Dette betyr med andre ord ikke at det for all fremtid skal være umulig for skyldner å innfri sin gjeld, men i overskuelig fremtid. Her spiller mange forhold inn som gjeldens totale størrelse, rentebetingelser, inntekt og fremtidige inntektsmuligheter er vesentlige faktorer.

Varig betyr ikke for all fremtid!

Utrykket «varig» høres ut som om det gjelder resten av livet, men så strengt er det heldigvis ikke, sett med skyldners øyne. Det er snakk om et rimelig tidsrom eller overskuelig fremtid. Dersom skyldners situasjon ikke vil bli vesentlig forbedret dersom denne betjener gjelden etter beste evne de kommende 5-10 årene, så er det sannsynlig at varig begrepet oppfylles.

Les mer …


Copyrighted content. All Rights Reserved.