Det du lurer på om gjeldsordning.

Gjeldsordning.org

Kan jeg beholde bilen under en gjeldsordning?

Jeg har et stort gjeldsproblem og vurderer å søke gjeldsordning. Jeg er imidlertid avhengig av bil både privat og i jobbsammenheng. Spørsmålet mitt er derfor om det er muligheter for å beholde bilen under gjeldsordning via namsmannen?

Hovedregelen er at skyldner ikke har rett til å behold en bil under en gjeldsordning etter gjeldsordningsloven. Det finnes imidlertid unntak som kan gi skyldner rett til å beholde bilen dersom det er behov for bil i husstanden.

Dersom skyldner har en bil, som er verdt tilsvarende mindre enn folketrygdens grunnbeløp og samtidig noen i husstanden er avhengige av bilen for å komme seg til arbeid eller utdanning, så kan bilen beholdes under en gjeldsordning.

Det samme gjelder dersom skyldner eller medlemmer av husstanden lider av sykdom, er uføre eller har andre særskilte velferdsmessige behov for å ha bil. I slike tilfeller kan også beløpsgrensen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp ses bort i fra i særskilte tilfeller. Personer som kvalifiserer til såkalt trygdebil vil normalt gå under denne unntaksbestemmelsen i gjeldsordningsloven.

Beløpsgrensen kan også ses bort i fra dersom skyldner er næringsdrivende og er avhengig av bilen for å drive næringen, samt at ingen av kreditorene motsetter seg dette. Dette vil ofte være mest hensiktsmessig for kreditorfellesskapet, da det er enn fordel av skyldner har mulighet til å fortsette som næringsdrivende for å fremskaffe mest mulig inntekt til å betjene gjeldsordningen med.

Hvem bestemmer om bilen kan beholdes under gjeldsordning?

Det er Tingretten (eventuelt Lagmannsretten og Høyesterett ved anke) som har det siste ordet i forhold til uenigheter vedrørende betingelsene i forbindelse med gjeldsordning.

I første omgang er det namsmannen som i forbindelse med åpning av gjeldsforhandlinger avgjør om bilen skal selges dersom det er åpenbart at dette må gjennomføres for å få gjeldsordning. Dersom skyldner ikke er villig til dette kan namsmannen avise søknaden om åpning av gjeldsforhandlinger. Denne avgjørelsen kan skyldner påklage til Tingretten.

Når skyldner har fått åpnet gjeldsforhandlinger og bilen fortsatt er i skyldners besittelse så skal skyldner sammen med namsmannen fremme et frivillig forslag til gjeldsordning. Her må det begrunnes hvorfor skyldner mener å ha rett til å beholde bilen. Dersom alle kreditorene godtar forslaget så blir det stadfestet gjeldsordning i henhold til forslaget, med andre ord får skyldner beholde bilen.

Dersom en eller flere kreditorer ikke godtar forslaget til frivillig gjeldsordning så må skyldner enten endre forslaget for å tilfredsstille innsigelsene fra kreditorene eller begjære stadfestelse av tvungen gjeldsordning til Tingretten. Det er da Tingretten, eller eventuelle ankeinstanser, som tar den endelige beslutningen om skyldner har rett til å beholde bilen under gjeldsordningen.

Du må fortsette å betjene billånet under gjeldsordningen.

Siden du søker gjeldsordning er det lite sannsynlig at det ikke allerede er panteheftelser i bilen, enten i form av salgspant eller utleggspant, eventuelt begge deler.

For at du skal få beholde bilen under gjeldsordningsperioden så er det en forutsetning at du betjener lånet som er sikret med pant i bilen under gjeldsordningsperioden med avtalte avdrag og renter.

Loven er litt uklar i forhold til utleggspant innenfor bilens verdi men prinsippet er det samme, nemlig at avtalte renter og avdrag skal betales. Siden utgangspunktet lir litt annerledes samt at det kan foreligger flere utleggspant i bilen så byr dette på en del utfordringer.

I de fleste tilfeller, hvor det er aktuelt å beholde bilen, så er det nok mest normalt at det heftelser på bilen hovedsakelig gjelder opprinnelig billån som er sikret med salgspant. Eventuelle utleggspant etter dette er på grensen eller utenfor bilens antatte salgsverdi.

Skyldner må normalt iberegne å dekke bilholdet av midler avsatt til livsopphold, dersom det ikke foreligger særlige grunner som taler for noe annet.

Hva hvis bilen går i stykker under en gjeldsordning?

Hvis bilen går i stykker under en gjeldsordning, så må skyldner påregne å dekke verkstedsutgifter med livsoppholsmidler. Likevel er ikke noe absolutt her. Dersom det foreligger særlige omstendigheter og utgiftene vil bli veldig høye, kan det søkes om endring av gjeldsordningen til dekning av dette, men det skal endel til å få dette til. Hvis du for eksempel er helt avhengig av bil i forbindelse med jobb, og du i motsatt fall vil miste jobb og dermed inntekt, noe som uansett vil gi deg rett til å be om endring av gjeldsordningen, så kan dette bli aktuelt.

Det samme må sies hvis bilen tar helt kvelden slik at eneste mulighet er å skaffe seg ny. De å skaffe seg ut nytt billån eller billig lån uten sikkerhet hos seriøse aktører, er i praksis umulig når du er registrert med en gjeldsordning, noe som kommer frem ved en kredittsjekk. De fleste ender dermed opp med å kjøpe en veldig billig bruktbil, enten etter å ha spart opp av livsoppholdsmidler eller fått hjelp av familie eller venner. Ved kjøp av slike billige biler er det mange useriøse aktører, gjør litt undersøkelser og sjekk hvem eier bilen og deretter gjør et Google søk på dette navnet og hør deg litt rundt.

Støtende prinsippet gjelder alltid ved søknad om gjeldsordning.

Et vesentlig vilkår for å få stadfestet en gjeldsordning, er at gjeldsordningen ikke fremstår som støtende for kreditorene og samfunnet for øvrig. Dette betyr at selv om vilkårene alene er til stede, så kan en søknad om gjeldsordning avslås, dersom det totalt sett vil anses som sterkt urimelig at skyldner får gjeldsordning hvor bil og/ eller bolig beholdes.


Copyrighted content. All Rights Reserved.